Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Programes i actuacions

Programes i actuacions

Actualment, s’estan desenvolupant els següents programes des de l’Àrea de Cicle Hídric:

1. PROGRAMA D’OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL CICLE HÍDRIC, que incideix en els aspectes següents:

– Optimització de les xarxes de distribució municipals.

– Optimització de l’eficiència en les instal·lacions de captació.

– Ampliació i manteniment de la xarxa de telemesura i telecontrol de recursos hídrics i infraestructures de captació.

XARXA HIDROMÈTRICA: Consta de 33 punts de control periòdic del Cicle Hídric, més 11 d’altres xarxes.

XARXA DE CONTROL D’EXPLOTACIONS: Per determinats aqüífers de particular interès en proveïment públic es manté aquesta xarxa, que controla les extraccions mensuals de 70 punts aqüífers. També hi ha informació addicional referida a 1.393 punts amb 4.200 registres.

XARXA D’ESTACIONS CLIMÀTIQUES: Es disposa d’una xarxa pròpia d’estacions climàtiques, amb 28 estacions remotes de mesura contínua de les principals variables (precipitació, temperatura, humitat), les dades s’emmagatzemen juntament amb les dades de les de l’INM.

programas-y-actuaciones-01

– Manteniment de l’Inventari d’Infraestructures municipals, inclòs en el Sistema d’Informació Hidrològica.

– Elaboració dels manuals municipals del cicle de l’aigua, per a dotar als municipis d’una eina de gestió sintètica i divulgativa.

2. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT.

Desenvolupa els següents plans:

– Pla Director de Sanejament i Depuració, que ha possibilitat que totes les localitats amb més de 500 habitants, i algunes de menys població, tinguin tractament secundari d’aigües residuals, superant àmpliament les directrius de la UE, i augmentant els recursos disponibles en 100 hm3 / any en concepte de reutilització.

– Pla per a la construcció d’infraestructures hidràuliques municipals de proveïment i sanejament: es construeixen potabilitzadores, depòsits reguladors, xarxes de sanejament i conduccions de proveïment i distribució.

3. PROGRAMA DE CAPTACIONS

Amb l’objectiu d’assegurar en tot moment l’abastament municipal amb la dotació i qualitat requerida, s’han construït, avaluat i equipat més d’un centenar de captacions en els últims 24 anys, la qual cosa ha permès assegurar el proveïment de 91 municipis.

programas-y-actuaciones-02

4. PROGRAMA D’INCREMENT DELS RECURSOS HÍDRICS PROVINCIALS

Es desenvolupen estudis i propostes d’actuació per aprofitar l’escolament superficial mitjançant la construcció de dics i petites preses, bé siga en roca permeable (per tal d’incrementar la recàrrega natural dels embassaments subterranis) o impermeable (per regular les aportacions superficials). Així mateix, s’està incidint especialment en la investigació d’aqüífers costaners i amb aigües salobres per tal de plantejar l’ús de la dessalació. També, en els pocs aqüífers en què les aportacions encara no estan regulades, es realitzen estudis per a la seva regulació i ús sostenible.

5. PROGRAMA D’ESTUDIS SOBRE RECURSOS HÍDRICS (en col·laboració amb l’IGME).

Els anteriors, i molt especialment el de captacions, no serien eficients sense un coneixement exhaustiu dels aqüífers abastidors. Per això desenvolupen en col·laboració amb l’IGME una sèrie d’estudis que han posat a la Província d’Alacant en una posició molt avantatjada respecte al nivell nacional, pel que fa al coneixement del recurs hídric i la seva problemàtica.

a) Estudis Hidrogeològics per Abastiment Municipal

Enfocats a disposar del coneixement hidrogeològic dels municipis abastits amb aigües subterrànies per planificar les obres de captació necessàries, assessorar l’Ajuntament i conèixer l’origen i solució dels problemes d’abastiment.

b) Establiment de Perímetres de Protecció, Normes d’Explotació i bases tècniques per a la Formació de Comunitats d’Usuaris

Per definir quines activitats es poden permetre per la seva compatibilitat amb la conservació del recurs i quines s’han de limitar o prohibir, i també per establir els cabals i règims recomanats d’explotació

c) Determinació de Reserves als Aqüífers

Per conèixer en cada moment i segons el cicle climàtic, la garantia de subministrament prevista i les estratègies d’explotació del recurs.

d) Gestió d’aqüífers i ordenació del recurs

Es realitzen estudis específics avançats sobre temes com la utilització conjunta, la regulació, la recàrrega artificial, els models de simulació d’aqüífers i brolladors i, en general, els estudis de detall per precisar el funcionament hidràulic, el balanç dels aqüífers i les estratègies de gestió en funció de les demandes.

e) Manteniment de les Xarxes de Control Hidrològic i Hidrogeològic. Alimentació de les bases de dades d’Aigües i Desenvolupament del Sistema d’Informació Hidrològica

Encaminats a conèixer en tot moment l’estat i evolució dels aqüífers i gestionar la informació territorial, infraestructural i les seves variables temporals.

XARXA PIEZOMÈTRICA: En total es disposa de més d’un milió de mesures en uns 3.600 punts per al període 1972/2005. D’aquests, 145 pertanyen a la xarxa manual de control periòdic, i 79 estan monitoritzats.

programas-y-actuaciones-04

XARXA DE QUALITAT I INTRUSIÓ MARINA: Consta de 200 punts de control periòdic de Cicle Hídric, més 271 d’altres xarxes, amb més de 2.800 anàlisis en el període 1972-2005.

programas-y-actuaciones-05