Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Sistemes d’Informació Hidrológica

Sistemes d’Informació Hidrològica

Tota la informació sobre recursos i infraestructures hidràuliques de la província d’Alacant es troba inventariada en el Sistema d’Informació Hidrològica de l’Àrea de Cicle Hídric. Aquest sistema consisteix en un conjunt d’equips informàtics, eines software i procediments de gestió que permeten l’emmagatzematge, actualització i explotació de la informació hidrològica, emmagatzemada en bases de dades alfanumèriques i georeferenciades.

sistemas-de-informacion-hidrologica-01

El sistema es gestiona mitjançant diverses aplicacions que permeten realitzar:

– Tractament i introducció de noves dades

– Visualització en taules

– Disseny i impressió de gràfiques i mapes

– Modelització hidrològica i hidrogeològica

Els recursos i infraestructures de la província han estat representats com a entitats georeferenciades amb informació associada, i es poden classificar en diferents temes:

– Infraestructures hidràuliques i bases de dades associades: Conduccions hidràuliques, estacions climàtiques, estacions depuradores d’aigües residuals, estacions d’aforament, potabilitzadores, punts d’aigües subterrànies, preses d’aigua, dipòsits, reelevadoras, etc.

– Cartografia hidrològica: Conques i subconques hidrogràfiques, embassaments, aqüífers, afloraments permeables, unitats hidrogeològiques, xarxa de drenatge.

– Cartografia bàsica: Termes municipals, usos del sòl, altimetria, sistemes d’explotació hídrica, unitats de demanda hídrica (per a fins agrícoles, urbans o industrials).

Part d’aquest sistema ha estat adaptat per a la consulta a internet a les aplicacions a les que té accés a aquest portal.

sistemas-de-informacion-hidrologica-02

“Part d’este sistema ha sigut adaptat per a la seua consulta en internet en les aplicacions a què es té accés en este portal.”