Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Compromisos i resultats

Resultats dels indicadors que reflectixen el grau de compliment dels compromisos arreplegats en la carta de Cicle Hídric

En març de 2020 s’aprova la nova Carta de Servicis de l’Àrea de Cicle Hídric. En la mateixa s’arrepleguen tant els servicis que es presten, com els compromisos que s’adquirixen enfront dels clients, i s’establixen una sèrie d’indicadors per al seu control. A continuació s’arrepleguen els resultats dels indicadors de l’anualitat 2020:

Carta Serveis 2020 (val)_exterior
Carta Serveis 2020 (val)_interior

Resultats dels indicadors a 31 de desembre de 2020:

INDICADOR RESULTAT 2020
% enquestes de satisfacció amb valoració del servei “satisfet/a” o “molt satisfet/a” en la tramitació i concessió de subvencions 92,50%
% documents tècnics redactats pels tècnics o per les tècniques de Cicle Hídric en el termini establit 80,49%
% obres hidràuliques executades i finalitzades en el termini establit 90,91%
% enquestes de satisfacció amb valoració del servei “satisfet/a” o “molt satisfet/a” en l’execució d’obres 100%
inversió anual per a ampliació i manteniment del Sistema de Telegestió Provincial 663.974,18 €
% assessories tècniques redactades en el termini establit 60%
% enquestes de satisfacció amb valoració del servei “satisfet/a” o “molt satisfet/a” en els assessoraments tècnics realitzats 100%
% sol·licituds d’informació contestades en un termini inferior a 7 dies 100%
Nombre de publicacions anuals en Facebook 112
Nombre de notícies anuals en la pàgina web de Cicle Hídric 25