Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Compromisos i resultats

Resultats dels indicadors que reflectixen el grau de compliment dels compromisos arreplegats en la carta de Cicle Hídric

En març de 2020 s’aprova la nova Carta de Servicis de l’Àrea de Cicle Hídric. En la mateixa s’arrepleguen tant els servicis que es presten, com els compromisos que s’adquirixen enfront dels clients, i s’establixen una sèrie d’indicadors per al seu control. A continuació s’arrepleguen els resultats dels indicadors de l’anualitat 2022:

Carta Serveis 2020 (val)_exterior
Carta Serveis 2020 (val)_interior

Resultats dels indicadors a 31 de desembre de 2022:

INDICADOR RESULTAT 2022
% enquestes de satisfacció amb valoració del servei “satisfet/a” o “molt satisfet/a” en la tramitació i concessió de subvencions 87,27%
% documents tècnics redactats pels tècnics o per les tècniques de Cicle Hídric en el termini establit 86,21%
% obres hidràuliques executades i finalitzades en el termini establit 89,29%
% enquestes de satisfacció amb valoració del servei “satisfet/a” o “molt satisfet/a” en l’execució d’obres 88,46%
inversió anual per a ampliació i manteniment del Sistema de Telegestió Provincial 680.171,81 €
% assessories tècniques redactades en el termini establit 66,67%
% enquestes de satisfacció amb valoració del servei “satisfet/a” o “molt satisfet/a” en els assessoraments tècnics realitzats 100%
% sol·licituds d’informació contestades en un termini inferior a 7 dies 94,12%
Nombre de publicacions anuals en Facebook 20
Nombre de notícies anuals en la pàgina web de Cicle Hídric 17